Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Tvarkų aprašai

TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS  VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

MOKINIŲ UGDYMAS NUOTOLINIU BŪDU TELŠIŲ „DŽIUGO“  GIMNAZIJOJE

TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDAROS NUSTATYMO IR DARBO LAIKO GRAFIKO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOJE POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

TELŠIŲ ,,DŽIUGO“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

DĖL TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-66 „DĖL TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS 

TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

15 DIENŲ (pusryčių, pietų)  VALGIARAŠTIS (1 dalis, 2 dalis)

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS BANKO SĄSKAITŲ VALDYMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

STIPENDIJŲ  SKYRIMO TVARKOS  APRAŠAS

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA

MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKA

GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

MOKINIŲ PREZIDENTO RINKIMŲ NUOSTATAI

GIMNAZIJOS ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS IR JŲ RINKIMO TVARKA