Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Biblioteka

Mokyklos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze.


BIBLIOTEKOS DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena laikas
Pirmadienis 12.30-16.30
Antradienis 12.30-16.30
Trečiadienis 8.00-12.00; 12.30-16.30
Ketvirtadienis 12.30-16.30
Penktadienis   –

 

 

Bibliotekos veiklos tikslas:

Visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti bei tobulinti bibliotekos veiklos kokybę.

Pagrindinės bibliotekos veiklos kryptys:

  • Informacinių paslaugų teikimas mokyklos bendruomenei.
  • Dalyvavimas ugdymo procese.
  • Tikslingas bibliotekos fondų komplektavimas.

Naudojimosi biblioteka taisyklės

1. Bendroji dalis

1.1. Biblioteka yra mokyklos padalinys.

1.2. Biblioteka dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, bibliotekų įstatymu, direktoriaus įsakymais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.

1.3. Skaitytojai naudojasi bibliotekos fondais nemokamai.

2. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo tvarka

2.1. Mokiniai, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.

2.2. Mokiniai registruojami pagal mokyklos patvirtintą sąrašą.

2.3. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

2.4. Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui. Esant reikalui, bibliotekos darbuotojos šį laiką gali pratęsti.

3. Skaitytojų teisės, pareigos ir atsakomybė

3.1. Skaitytojas turi teisę:

3.1.1. gauti iš bibliotekos fondo dokumentus laikinam naudojimuisi namuose arba skaitykloje;

3.1.2. gauti informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.

3.2. Skaitytojai privalo:

3.2.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus;

3.2.2. neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą;

3.2.3. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius;

3.2.4. skaitytojai, pametę bibliotekos knygą ar kitą dokumentą, privalo grąžinti tokią pačią knygą ar kitą – bibliotekos vedėjos pripažintą lygiaverte pamestajai;

3.2.5. skaitytojai už sugadintą bibliotekos knygą ar kitą dokumentą atsako kaip už pamestą;

3.2.6. bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams.

3.3. Skaitytojo atsakomybė:

3.3.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu;

3.3.2. baigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo grąžinti iš bibliotekos pasiimtus dokumentus;

3.3.3. skaitytojai, nesilaikantys arba pažeidę bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, praranda teisę naudotis biblioteka 1 mėnesiui.

4. Bibliotekos pareigos ir teisės:

4.1. Biblioteka privalo:

4.1.1. informuoti skaitytojus apie savo spaudinių ar kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;

4.1.2. užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais.

4.2. Biblioteka turi teisę:

4.2.1. vieną mėnesio darbo dieną neaptarnauti skaitytojų, šią dieną skirti patalpų ir fondų tvarkymui ir bibliotekos vidaus darbams.

 

Bibliotekos vedėja Aušra Vaičiulienė