Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Biblioteka

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA – SKAITYKLA TAISYKLĖS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos remiantis 2010 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-442 LR Kultūros ministro įsakymu ,,Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“.
 2. Naudojimosi biblioteka taisyklės nustato bendrą naudojimosi ,,Džiugo“ gimnazijos biblioteka – skaitykla tvarką. Bibliotekos fondai yra gimnazijos turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas. Biblioteka – skaitykla turi teisę naudotis gimnazijos bendruomenės nariai.
 3. Biblioteka – skaitykla garantuoja teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.

Bibliotekos fondai atviri, naudojimasis jais yra nemokamas.

 1. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO IR APTARNAVIMO TVARKA
 2. Vartotojų registravimas.

4.1. Gimnazijos bendruomenės nariai, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos šaltiniais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.

4.2. Norintis užsirašyti į biblioteką asmuo pateikia asmens dokumentą, iš kurio bibliotekos darbuotojas išrašo žinias, reikalingas skaitytojo formuliarui užpildyti.

4.3. Gimnazijos mokiniai registruojami pagal patvirtintus klasių sąrašus.

4.4. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi gimnazijos biblioteka – skaitykla taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

4.5. Bibliotekos – skaityklos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs joje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą dokumentą, gauti informaciją, aplankyti

parodą ir pan.)

4.6. Vartotojai įtraukiami į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“

 1. Vartotojų aptarnavimas.

5.1. Vartotojų aptarnavimo sąlygos nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais.

5.2. Vartotojai bibliotekoje aptarnaujami abonemente ir skaitykloje.

5.3. Skaitytojui išduota literatūra gražinama ne vėliau kaip po 30 dienų.

5.4. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje.

Vaizdo ir garso kasetės, elektroniniai dokumentai į namus išduodami.

5.5. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus, matant skaitytojui, pasirašo bibliotekininkas.

5.6. Naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka vieną kartą per metus skaitytojai yra perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekos veiklai.

5.7. Viešos interneto prieigos paslaugos gimnazijos skaitykloje teikiamos be skaitytojo formuliaro ir nemokamai. Naudojimosi taisyklės nustato asmenų registravimo(si) bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje reikalavimus ir sąlygas.

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Vartotojai turi teisę:

6.1. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimui į namus;

6.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

6.3. pateikti užklausą žodžiu, raštu;

6.4. prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.

6.5. naudotis skaityklos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

6.6. lankytis bibliotekoje – skaitykloje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;

6.7. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis;

6.8. pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas;

 1. Vartotojas privalo:

7.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;

7.2. gautą knygą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekininkui;

7.3. neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą:

7.4. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą, jeigu jų nepageidauja kiti skaitytojai.

7.5. nekeisti bibliotekos fondų išdėstymo tvarkos;

7.6. pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.), nedelsiant informuoti biblioteką;

7.7. bibliotekos – skaityklos patalpose netriukšmauti, netrukdyti dirbti bibliotekininkui ir kitiems skaitytojams.

 1. Vartotojui draudžiama:

8.1. be bibliotekos darbuotojo leidimo skaityklos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto   programinę įrangą;

8.2. skaitykloje naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

8.3. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu.

8.4. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

 1. Vartotojo atsakomybė:

9.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu jo rinkos kainą;

9.2. pabaigęs gimnaziją ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka;

9.3. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, taikomos visuomeninio poveikio priemonės: apie pažeidimą informuojami tėvai, klasių auklėtojai, gimnazijos administracija. Gimnazijos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 1. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS
 2. Biblioteka privalo:

10.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

10.2. informuoti skaitytojus apie savo spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;

10.3. suteikti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais;

10.4. tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.

10.5. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles.

 1. Biblioteka turi teisę:

11.1. pagal šias taisykles nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

11.2. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

11.3. kiekvieną paskutinio mėnesio dieną skirti patalpų ir fondų tvarkymui.

 1. VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA MOKINIAMS
 2. Mokiniai, gavę vadovėlius, privalo įvertinti vadovėlio būklę, užpildyti esantį vadovėlio gale lentelę, pasirašyti vadovėlių išdavimo lape, vadovėlį aplenkti ir tausoti.
 3. Už pamestus ir sugadintus (pripaišytus, suteptus, suplėšytus) vadovėlius mokinys atsiskaito bibliotekininkui: grąžindamas tokį pat vadovėlį, tokios pat vertės ir būklės, kokį gavo mokslo metų pradžioje.
 4. Mokiniai ir mokytojai, išeinantys iš gimnazijos mokslo metų eigoje arba mokslo metu pabaigoje, turimus vadovėlius grąžina. Mokiniams išduodami atsiskaitymo lapeliai.
 5. Vadovėliai išduodami vieneriems mokslo metams.
 6. Vadovėliai išduodami vasarai (papildomam mokymuisi), jei to pageidauja mokinys.

Bibliotekos – skaityklos veiklos tikslas: visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti bei tobulinti veiklos kokybę. Operatyvus lankytojų aprūpinimas informacija. Gimnazijos skaitykloje gali vykti pamokos, egzaminai, posėdžiai, seminarai, konferencijos ir kiti renginiai susiję su švietėjiška veikla, suderinus su gimnazijos direktoriumi. Skaitykloje galima naudotis esančia technika: kompiuteriais, stacionariu kompiuteriniu, multimedia projektoriumi, spausdintuvu – kopijavimo aparatu. Visi lankytojai privalo tausoti techniką, inventorių, netrukdyti dirbti kitiems, apie pastebėtus technikos gedimus pranešti bibliotekininkui. Apie vyksiančius renginius, posėdžius, konferencijas būtina pranešti ir derinti  iš anksto su bibliotekininku.

Bibliotekininkė Janina Pronskienė