Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Socialinė veikla

TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS

SOCIALINĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių socialinės veiklos organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato socialinės veiklos tikslus ir uždavinius, numato priemones ir jų įgyvendinimą.

2. Tvarka parengta vadovaujantis 2013–2015 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V–459, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. SR-12-05-69 ,,Dėl mokinių socialinės veiklos“.

3. I–II klasių mokiniams socialinė veikla yra privaloma. Ji yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis ir įtraukiama į gimnazijos ugdymo planą, siejama su gimnazijos tikslais, bendruomenės poreikiais, kultūrinėmis ir savirealizacijos programomis, tradicijomis:

3.1. socialine veikla I–II klasių mokiniai užsiima  ne mažiau kaip 5 val. per mokslo metus;

3.2. klasės vadovas mokslo metų pabaigoje surenka auklėtinių socialinės veiklos apskaitos lapus (1 priedas), suskaičiuoja auklėtinių socialinės veiklos valandas ir pateikia ataskaitą gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, užpildo el. dienyne skiltį „Klasės veiklos“ (neatlikusių socialinės veiklos auklėtinių pavardes įrašo į „Klasės veiklos“ pastabas);

3.3. už socialinę veiklą atsako klasės vadovas.

4. Socialinė veikla apima šias kryptis: pilietinę, ekologinę, savanoriškos pagalbos.

 

II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI

5. Tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį, tautinį aktyvumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat besikeičiančios visuomenės gyvenime.

6. Uždaviniai:

6.1.  stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą;

6.2. ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką;

6.3. didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą;

6.4. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus.

 

III. Siūlomos socialinės veiklos kryptys

Kryptis

Veikla

Atsakingi

Darbinė veikla 1. Kabinetų, kitų mokyklos patalpų smulkus remontas.2. Mokyklos inventoriaus remontas.

3. Dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas.Dailės ir technologijų mokytojai, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams, direktoriaus pavaduotoja ugdymuiEkologinė veikla1. Mokyklos teritorijos priežiūra.2. Kapinių, parkų tvarkymas.

3. Gėlių ir želdinių priežiūra.

4. Dalyvavimas švaros akcijose.Technologijų mokytojai, klasės vadovai, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymuiProjektinė veikla1. Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose.2. Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe.

3. Renginių organizavimas.

4. Parodų rengimas.Administracija,  socialinės pedagogės, dalykų mokytojai, klasių vadovai, dailės ir technologijų mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovaiSocialinė veikla1. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų.2. Gerumo akcijos.

3. Globos namų lankymas.

4.  Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose: senelių namuose,  „Carite“, krizių centre, jaunimo centre, neįgaliųjų bendrijoje ir kt.Dalykų mokytojai, socialinės pedagogės, psichologė, neformaliojo švietimo būrelių vadovaiKita veikla1. Pagalba klasės auklėtojui, kitiems mokytojams, tvarkant dokumentus, atliekant raštvedybos darbus.2. Darbas gimnazijos bibliotekoje, muziejuje.

3. Įvairūs maketavimo, teksto rinkimo darbai.

4. Atstovavimas gimnazijai visuomeninėje veikloje (dalyvavimas olimpiadose, miesto kultūriniuose, sporto renginiuose).

5. Dalyvavimas koncertinėse programose.

6. Budėjimas per gimnazijos renginius.Klasės vadovai, bibliotekos vedėja, skaityklos vedėja, dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai,  direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui