Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Socialinis pedagogas

Gimnazijoje dirba socialinė pedagogė  Asta Lapinskienė

I aukštas 105 kabinetas, telefonas 51737.

Darbo laikas:

I

II

III

IV

V

                                          Asta Lapinskienė

8.00 – 12.00  12.30 –15.30 8.00 – 12.00 12.30 –15.30 8.00 – 12.00 12.30 –16.30 8.00 – 12.00 12.30 –15.30 8.00 – 12.00  12.30 –15.30

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Socialinė pedagogė:

  • individualiai dirba su mokiniu, jo tėvais ar teisėtais atstovais, mokytojais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su mokiniais, jų šeimomis, sprendžiant problemas, lankosi namuose;
  • dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais bei specialistais, gimnazijos administracija, tėvais, ar teisėtais mokinio atstovais, sprendžiant bendruomenės socialines pedagogines problemas;
  • inicijuoja, organizuoja įgyjant ir kuriant socialinių projektų kūrimą ir įgyvendinimą;
  • palaiko ryšius su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai;
  • vertina mokinio socialinius poreikius bei teikia siūlymus gimnazijos administracijai, mokytojams;
  • planuoja ir dalyvauja teikiant socialinę pagalbą;
  • atstovauja vaiko teisėms gimnazijoje ir už jos ribų;
  • tvarko nemokamo mokinių maitinimo dokumentus ir pavėžėjimą.