Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Pavaduotojai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė,

tel. 60235, el.p.:  pavaduotoja1@dziugogimnazija.lt,salkauskyte.janina@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Janinos Šalkauskytės pagrindinės funkcijos

 •  telkti mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui;
 •  inicijuoti ilgalaikių ir trumpalaikių veiklos programų rengimą, organizuoti jų vykdymą;
 •  esant reikalui pavaduoti direktorių jo nebuvimo gimnazijoje metu;
 •  kuruoti ir prižiūrėti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, ekonomikos, informacinių technologijų, istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, dorinio ugdymo, psichologijos mokytojų darbą;
 •  sudaryti pamokų, mokymo namuose, savarankiško mokymo organizavimo tvarkaraščius ir vykdyti mokinių, išvykusių į sanatoriją apskaitą;
 •  tvarkyti kadrų apskaitą ir statistines ataskaitas, pildyti mokytojų ir kitų darbuotojų bei administracinio ir pagalbinio personalo darbuotojų tarifikacijas, darbo apskaitos žiniaraščius;
 •  organizuoti mokytojų pavadavimus;
 •  pildyti ir tvarkyti Pedagogų registrą;
 •  koordinuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;
 •  koordinuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimą;
 •  konsultuoti III-IV klasių mokinius individualių ugdymo planų sudarymo klausimais;
 •  rengti gimnazijos ugdymo planą, ugdymo(si) dienų programas;
 •  koordinuoti metodinį darbą;
 •  koordinuoti mokinių ugdymo karjerai veiklą;
 •  tiesiogiai atsakyti už savo vadybinių funkcijų vykdymą.

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui 

tel. 60235 , el.p.:

Direktoriaus pavaduotojos  papildomajam ugdymui  pagrindinės funkcijos yra:

 • telkti mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui;
 •  inicijuoti ilgalaikių ir trumpalaikių veiklos programų rengimą, organizuoti jų vykdymą;
 •  esant reikalui pavaduoti direktorių jo nebuvimo gimnazijoje metu;
 •  prižiūrėti klasių vadovų darbą;
 •  kuruoti ir prižiūrėti užsienio kalbų, muzikos, kūno kultūros, technologijų, dailės ir neformaliojo švietimo mokytojų darbą bei psichologės ir socialinės pedagogės darbą;
 •  komplektuoti klases;
 •  pildyti moksleivių apskaitą ir judėjimą, prižiūrėti kaip klasių auklėtojai tvarko mokinių asmens bylas, pildyti statistines ataskaitas;
 •  koordinuoti vaiko gerovės komisijos darbą;
 •  pildyti ir tvarkyti Mokinių registrą;
 •  rinkti ir teikti ataskaitas apie moksleivių mokslo tęstinumą;
 •  pildyti pažangumo ir lankomumo ataskaitas;
 •  parengti elektroninio dienyno ataskaitas;
 •  koordinuoti prevencinį darbą;
 •  sudaryti neformaliojo švietimo programas, klasių valandėlių ir mokytojų budėjimo mokykloje tvarkaraščius;
 •  koordinuoti ugdymo(si) dienų įgyvendinimo ir socialinės veiklos apskaitą;
 •  organizuoti mokyklos renginius;
 • tiesiogiai atsakyti už savo vadybinių funkcijų vykdymą.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Birutė Gailienė

Tikslas – racionalus materialinių išteklių valdymas (MK ir savivaldybės lėšos).

 Direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams Birutės Gailienės pagrindinės funkcijos yra:

 • mokyklos materialinių ir informacinių išteklių valdymas, patalpų paruošimas darbui;
 • aptarnaujančio personalo darbo organizavimas;
 •  aptarnaujančio personalo darbuotojų tarifikacija, darbo apskaitos žiniaraščiai, pavadavimai;
 • mokyklos patalpų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga;
 • mokyklos higiena bei darbų sauga;
 • aptarnaujančio personalo budėjimo grafiko sudarymas ir jo pateikimas tvirtinti direktoriui.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams tiesiogiai atsako už savo vadybinių funkcijų vykdymą.