Kategorija » Renginiai « @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Visa Telšių „Džiugo“ gimnazijos bendruomenė gegužės 6 dieną įdomiais renginiais paminėjo 2015 – Lietuvos etnografinių regionų – metus bei pačios gimnazijos vardadienį.

Gimnazijos aktų salėje rinkosi I-II klasių mokiniai į istorinę – etnografinę – literatūrinę viktoriną „Atminkem, ka esam žemaite“, juos pasitiko tautiniais drabužiais pasipuošę vedėjai – „gaspadoriai“ Indrė ir Almantas. Viktorinos pradžioje buvo pagerbta Žemaitijos vėliava, sugiedotas Žemaitijos himnas ir išlydėtas būrelis gimnazistų į orientacinį bėgimą po žymias Telšių vietas. Griausmingais aplodismentais mokiniai įvertino „Džiugo“ gimnazijos LIK–o komandos prisistatymą „Etnokultūrine jaunėma ypatuma“, už kurį rajono varžytuvėse mūsiškiai pelnė II vietą. Renginio svečias Stasys Kasparavičius, Žemaičių draugijos pirmininkas, buvęs „Alkos“ muziejaus direktorius, kraštotyrininkas, kalbėjo apie mūsų regiono heraldiką, kultūrinį paveldą ir jo saugojimą. Kitas svečias Antanas Kontrimas, Degaičių seniūnas, Gineso rekordininkas, stipriausios barzdos pasaulyje savininkas, mokė gimnazistus, kaip tapti „tropniausiais“ žemaičiais, puoselėti žemaitišką būdą ir kalbą. Vėliau susiskirstę komandomis mokiniai atliko kūrybines viktorinos užduotis.

Gimnazijos trečiokai susibūrė Telšių Žemaitės dramos teatre į renginį „Drūts žemaitišks pasirokavims“. Iš anksto pasiruošę jie deklamavo, vaidino, dainavo žemaitiškai, pristatė žemaičių tautinius drabužius bei apyvokos daiktus, skaidrėmis iliustravo pasakojimus apie kalendorines šventes, tradicinius valgius. Taip pat visi pažiūrėjo filmuotą medžiagą iš ekskursijos po Telšius su Žemaičių draugijos nariu Andriumi Daciumi. Gimnazistams dainavo Luokės etnografinis ansamblis „Šatrija“ bei smagią nuotaiką kūrė Trečiojo amžiaus universiteto dalyvių pasirodymas.

(daugiau…)

Apie mūsų gimnazijoje vykusį švietimo lyderystės forumą skaitykite „Lyderių laikas“ interneto svetainėje

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/rengini-mediaga/3542–teliuose-vykus-vietimo-lyderysts-forum-dalyvius-sukviet-lyderysts-skms-istorijos

Forumo organizatoriai

P1010486

Kultūros ministro Šarūno Biručio teigimu, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną minime kaip vieną reikšmingiausių datų mūsų tautos gyvenime: „Prisimindami visus, kurie kalbą saugojo, augino ir puoselėjo, kurie kovojo už laisvą žodį, su didele viltimi žvelgiame į šiandienos laisvo žodžio ir laisvos minties nešėjus.“

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventei gimnazijos skaitykloje gegužės 7–8 dienomis buvo eksponuojama unikalių senų knygų paroda, kurią paruošė ir įdomiai pristatė Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas–kolekcininkas Gediminas Petrulis. Buvo organizuoti debatai ,,Kodėl verta skaityti ar neskaityti?“, kuriems vadovavo istorijos mokytojas R.Kazakaitis. Gimnazistai aktyviai dalyvavo išsakydami savo nuomonę apie knygų skaitymą. Vieniems knygos yra žinių šaltinis, kitiems skaitymas nėra laisvalaikio praleidimo būdas, nes yra vertingesnių užsiėmimų nei skaityti knygas. Lietuvių kalbos mokytojos R.Veitienė ir I.Tarvainienė pabrėžė, kad knygos mums atskleidžia per amžių puoselėtas, kurtas ir atrastas vertybes. Renginyje dalyvavo gerbiamas svečias, buvęs mokinys, ištikimas knygų bičiulis Almantas Lukavičius. Svečias ragino gimnazistus pamėgti knygas. Žodį tarė gimnazijos direktorius M.Sabaliauskas, ragindamas skaityti, nes knyga – dvasinio tobulėjimo šaltinis. Renginio pabaigoje aktyviausiai dalyvavusiems gimnazistams įteiktos A.Lukavičiaus dovanos – knygos.

Skaityklos vedėja J. Pronskienė

Nuo gegužės 5 d. visą savaitę mūsų gimnazijoje vyko akcija – buvo renkami mokinių parašai Vaikų deklaracijai dėl saugos keliuose palaikyti. Klasių vadovai per valandėles diskutavo su auklėtiniais apie saugų eismą keliuose bei nagrinėjo Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos paskelbtus duomenis. Ši Asamblėja 2011-2020 m. siūlo ypač daug dėmesio skirti visų saugiam judėjimui visais pasaulio keliais ir kasmet organizuoja Saugaus eismo dekadas. Asamblėjos dokumente teigiama: jei nebus imamasi veiksmų, dabartinis žūčių pasaulio keliuose skaičius nuo 1,3mln. (2011 m.) gali išaugti iki 1,9 mln. 2020 m.

Gimnazistai, perskaitę ir išnagrinėję JT Generalinės Asamblėjos paskelbtą Vaikų deklaraciją, savo parašais patvirtino, kad palaiko šią iniciatyvą dėl saugaus eismo keliuose. Lapai su mokinių parašais perduoti Saugaus eismo dekados organizatoriams.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė

Balandžio 4 d. mūsų gimnazijoje tradiciškai vyko atranka į rajono anglų kalbos skaitovų konkursą. Jėgas išbandyti galėjo visi I-IV klasių gimnazistai. Šių metų tema iš tiesų intriguojanti – „Gyvenimas yra iššūkis. Priimk jį“ (angl. “Life is a challenge. Accept it.”). Konkurso mokykliniame etape dalyvavo 12 moksleivių.

Kiekvienais metais anglų kalbos skaitovų atranka vyksta intensyviai ir iš keturių mokytojų sudarytai komisijai (anglų kalbos mokytojų Audronės Alšauskaitės, Daivos Mendeikienės, Violetos Siegienės ir Ingridos Vaitkevičienės) tikrai nėra lengva išrinkti laureatus, kurie atstovaus gimnazijai rajoniniame etape. Vertinimo kriterijai aiškūs ir objektyvūs: kalbos raiška, tarimo taisyklingumas, kūno ekspresija ir pasirinkto kūrinio sudėtingumas. Šiais metais gimnazistai pasirinko labai skirtingus kūrinius: nuo klasikinės iki modernios poezijos, bei kiekvienas atskleidė savo skirtingą temperamentą. Bendru komisijos sutarimu išrinkti trys mokyklinio etapo nugalėtojai: I vieta skirta Ernestui Zubavičiui iš IIa klasės (skaitė Alexandra Skiathitis "Keep on smiling", jį ruošė anglų kalbos mokytoja metodininkė Indrė Benikienė), II vieta teko Gabrielei Stripeikaitei iš Ia klasės (skaitė John Masefield „Sea-fever“, ją ruošė anglų kalbos mokytoja ekspertė Audronė Alšauskaitė) ir III vieta nominuota Kamilė Budreckytė iš Id klasės (skaitė Kylie Duke „War Why?“, ją ruošė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Ingrida Vaitkevičienė).

Džiaugiamės, kad jauni žmonės ne tik skaito poeziją, bet ir mielai išbando jėgas varžydamiesi tarpusavyje dėl galimybės atstovauti mūsų mokyklai. Linkime sėkmės rajono anglų kalbos skaitovų konkurse, kuris vyks gegužės 14 d. Telšių Žemaitės gimnazijoje.

Anglų kalbos vyr. mokytoja Ingrida Vaitkevičienė

Ba­lan­džio 29 d. Tel­šių „Džiu­go“ gim­na­zi­jos jau­nų­jų li­te­ra­tų bū­re­lis, va­do­vau­ja­mas lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Ire­nos Tar­vai­nie­nės bei ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rės, skai­tyk­los ve­dė­jos Ja­ni­nos Prons­kie­nės, lan­kė­si Tel­šių vai­kų glo­bos na­muo­se, kur vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams pri­sta­tė 2014 m. „Me­tų kny­gos“ rin­ki­muo­se paaug­liams skir­tas kny­gas. Lie­tu­vo­je bu­vo iš­rink­tas ge­riau­sių kny­gų pen­ke­tu­kas – Vy­tau­to Ra­čic­ko „Aš, dvi­ra­tis, pir­mo­ji mei­lė ir su­muš­ti­niai su slie­kais“, Vir­gi­nos Šu­ky­tės „Lai­mės for­mu­lė“, Da­nu­tės Gri­ga­liū­nie­nės „Kaž­kas ne taip“, Ka­zio Sa­jos „Lieps­no­jan­ti“ bei Ne­rin­gos Vait­ku­tės „Tit­na­go plunks­na“.

(daugiau…)

Minint Holokausto atminimo dieną, balandžio 17-ąją, mūsų gimnazijoje vyko integruota anglų kalbos ir istorijos pamoka „Holokaustas Lietuvoje“. Antrų ir ketvirtų klasių mokiniams paskaitą anglų kalba skaitė bendraamžiai svečiai iš Austrijos – Markus Pollak ir Stephan Siegl. Jie dirba Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje ir atstovauja projektui „Lithuanian Holocaust Atlas“, kurio tikslas – gilinti Lietuvos mokinių žinias apie holokaustą ir kitus Antrojo pasaulinio karo veiksmus.

(daugiau…)

Balandžio 29 d. (trečiadienį) 13 val. „Džiugo“ gimnazija, kaip Telšių švietimo lyderių bendrijos veiklą koordinuojanti mokykla, organizuoja Telšių rajono švietimo lyderystės forumą „Lyderystės sėkmės istorijos Telšių rajono mokyklose“.

Renginio programa yra čia

Forumo organizatoriai

Kovo 19-ąją „Džiugo“ gimnazijoje puikiu renginiu paminėjome Žemės dieną, kuri oficialiai švenčiama kovo 20 d. Į šį renginį atvyko 5-8 klasių mokiniai iš Telšių „Ateities“, „Kranto“, „Germanto“ ir Eigirdžių pagrindinių mokyklų. Dalyviai buvo puikiai pasiruošę, pristatė savo mokyklas, parodė individualumą atlikdami namų darbą, įveikė įvairias užduotis, kurias buvo paruošusios „Džiugo“ gimnazijos biologijos mokytojos D.Kurlienė ir A.Kavalevskienė. Dalyvius objektyviai įvertino kompetentinga komisija, kurią sudarė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja R.Galinauskienė, socialinė pedagogė K.Krupovienė ir dvi prezidentūros narės Kamilė ir Paulina. Renginys praėjo sklandžiai vedėjų Deivydo ir Šarūno dėka: jie linksmino visus ir bendravo su dalyviais, kol komisija skaičiavo balus. Pirmąją vietą užėmė dalyviai iš „Kranto“ pagrindinės mokyklos, antrąja vieta pasidalino „Germanto“ ir „Ateities“ pagrindinės mokyklos, garbingą trečiąją vietą laimėjo Eigirdžių pagrindinė mokykla. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis ir padėkos raštais.

Paulina Garbinčiūtė, Ia kl.

„Vanduo! Tu – be skonio, be spalvos, be kvapo, tavęs neaprašysi. Tavimi tik mėgaujamės, nesuprasdami – kas tu. Tu – ne tik būtina sąlyga gyvybei palaikyti, tu esi gyvybė!”
( Antuanas de Sent Egziuperi)

Kovo 17-ąją „Džiugo“ gimnazijoje paminėjome Pasaulinę vandens dieną (ji oficialiai švenčiama kovo 22 d.). Chemijos mokytoja Renata Milokastenkaitė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė suorganizavo protų mūšį, kuriame dalyvavo I-II klasių 9 komandos po 7-8 mokinius. Jų palaikyti atėjo klasės draugai ir auklėtojos. Protų mūšio tema buvo susijusi su vandeniu: jo savybėmis, nauda ir reikalingumu žmogui. Visi dalyviai pritarė, kad vanduo yra sveikatos pagrindas, reikalingiausia organizmo medžiaga, nes jis šalina toksinus, gerina kraujotaką, medžiagų apykaitą, suteikia žvalumo, puoselėja grožį.

Protų mūšio „Vandens galia“ nugalėtoja tapo IIa klasės komanda. Renginio pabaigoje visos komandos buvo apdovanotos padėkomis, o nugalėtojai dar ir Telšių visuomenės sveikatos biuro firminiais rašikliais. Dalyviai sakė, kad renginio užduotys jiems buvo įdomios, o žinios apie vandenį naudingos.

Žurnalistų būrelis