Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas ir uždaviniai – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą. Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS:

  • teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą;
  • organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
  • atlieka konsultavimo ir pedagoginio švietimo funkcijas: pataria mokytojams, kaip modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas, vykdo tėvų, mokytojų ir kitų visuomenės narių švietimą specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
  • tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia savo veiklos programą;
  • atsiskaito mokyklos vadovui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuruojančiai specialiojo pedagogo veiklą, apie pasiektus darbo rezultatus, pateikdamas veiklos programą ir savo veiklos ataskaitą. Specialusis pedagogas kaupia, gretina ir analizuoja specialiojo pedagogo pedagoginio tyrimo duomenis, vertina ir analizuoja ugdymo procesą ir jo rezultatus, numato tobulinimo kelius;
  • bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, sudarant individualias programas, sistemingai kelia savo kvalifikaciją.

Mokyklos specialioji pedagogė Adelė Stančienė

El. paštas: a.stanciene@gmail.com

Spec. pedagogė dirba 302 kabinete.

Antradienis

 7.30- 13.00 val.