Švietimo ir mokslo ministro įsakymas @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Kategorija: Informacija

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 56 straipsnio 7 punktu, Ugdymo programų akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ISAK-171 (Žin., 2004, Nr. 39-1283; 2010, Nr.110-5656), 11.2 punktu ir atsižvelgdamas į Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimą,

a k r e d i t u o j u Telšių „Džiugo“ vidurinės mokyklos vykdomą vidurinio ugdymo programą (valstybinis kodas 301001001).

Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius