Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Projektai

Telšių „Džiugo“ gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Isidora Stonienė – Karjeros koordinatorė, 204 kabinetas, e-paštas: st.sida@gmail.com

Akvilė Bukinienė  – Karjeros konsultantė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras,

Mob. tel. +37061865875, E-paštas: akvilebukiniene@gmail.com,, www.mukis.lt  

 

Audronė GelžinienėŠiaulių regiono vadovė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Mob. tel. +370 68652425, E-paštas: audrone.gelziniene@karjera.info , www.mukis.lt

Ugdymo karjerai komandos tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:  

 • ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
 • sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
 • organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

 

Teikiamos konsultacijos (individualios ir grupėse), kuriose:

 • atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą; padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;
 • teikiama pagalba sprendžiant karjeros, mokymosi ir / ar asmenines problemas;
 • padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais;
 • padedama kelti mokymosi, karjeros ir / gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;
 • padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
 • mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų, mokymo programomis;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • supažindinama su  veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;
 • informuojama, kur galima mokytis, baigus II gimnazijos klases;
 • supažindinama su kintančiu darbo pasauliu, mokymosi visa gyvenimą galimybėmis;
 • mokoma susidaryti karjeros planą;
 • įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos;
 • įvertinami sudėtingiausi psichologiniai asmens ypatumai, svarbūs karjerai.

Taip pat:

 • teikiama informacija per tėvų ir mokytojų susirinkimus;
 • individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais;
 • padedama klasių vadovams vesti klasių valandėles;
 • padedama organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;
 • padedama organizuoti išvykas, vedami užsiėmimai;