Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Komanda

Ugdymo karjerai komanda:

Pirmininkas Janina Pronskienė Bibliotekininkė  Skaitykla (123 kabinetas) skaitykla@dziugogimnazija.lt
Nariai Jolanta Viršilienė Matematikos mokytoja 214 kabinetas
Isidora Stonienė Psichologė, psichologijos mokytoja 204 kabinetas
Asta Lapinskienė Socialinė pedagogė 105 kabinetas, 8 444 51737
Remigijus Viršilas Technologijų mokytojas 107 kabinetas
Gražina Raudonienė Technologijų mokytoja 103 kabinetas
Asta Ruikienė Lietuvių kalbos mokytoja 318 kabinetas

Direktoriaus pavaduotoja Janina Šalkauskytė konsultuoja II  –  IV klasių mokinius dėl individualių ugdymo planų sudarymo.

Gimnazijos psichologas (204 kab.) supažindina su pagrindiniais kriterijais stojant į universitetus, kolegijas, renkantis  tam tikras  studijų krytis ar krypčių grupes mokinius ir jų tėvus, teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams /tėvams/ mokytojams).

Mokytojai (dalykininkai) teikia informaciją apie savo dalyko studijų krypties specialybes, supažindina su programos reikalavimais, egzaminais, integruoja ugdymo karjerai temas.

Klasių auklėtojai organizuoja profesinio informavimo renginius: susitikimus, mokymus, išvykas ir ekskursijas į gamybos įmones, aukštųjų mokyklų Atvirųjų durų dienas, parodas bei muges; bendradarbiauja su ugdymo karjerai komandos nariais; informuoja ir konsultuoja auklėtinius renkantis mokymosi kryptis, studijas, profesiją.

Informacija ir literatūra kaupiama  skaitykloje, skelbiama mokyklos informacijos lentoje prie valgyklos.