Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Pavaduotojai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė,

tel. 60235, el.p.:  pavaduotoja1@dziugogimnazija.lt,salkauskyte.janina@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja yra tiesiogiai pavaldi mokyklos direktoriui, vykdo jo įsakymus ir nurodymus. Gali pavaduoti direktorių jo nebuvimo mokykloje metu.

Tikslas – telkti mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, inicijuoti ilgalaikių ir trumpalaikių veiklos programų rengimą, organizuoti jų vykdymą.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Janinos Šalkauskytės pagrindinės funkcijos

 • lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, dorinio ir pilietiškumo pagrindų mokytojų darbo priežiūra;
 • pamokų, mokymo namie, savarankiško mokymo organizavimo tvarkaraščių  sudarymas;
 • kadrų apskaita ir statistinės ataskaitos, tarifikacija, darbo apskaitos žiniaraščiai,   mokytojų pavadavimai;
 • metodinio darbo koordinavimas;
 • pedagogų registras;
 • projektinė veikla;
 • mokytojų kvalifikacijos kėlimo koordinavimas;
 • individualių ugdymo planų III-IV klasėse sudarymas, konsultavimas ir organizavimas;
 • ugdymo plano rengimas ir įgyvendinimas;
 • mokinių ugdymo karjerai veiklos koordinavimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tiesiogiai atsako už savo vadybinių funkcijų vykdymą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Toleikienė,

tel. 60235 , el.p.: pavaduotoja2@dziugogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja yra tiesiogiai pavaldi mokyklos direktoriui, vykdo jo įsakymus ir nurodymus. Gali pavaduoti direktorių jo nebuvimo mokykloje metu.

Tikslas – telkti mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, inicijuoti ilgalaikių ir trumpalaikių veiklos programų rengimą, organizuoti jų vykdymą.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Romos Toleikienės pagrindinės funkcijos yra:

 • tiksliųjų, gamtos mokslų, ekonomikos mokytojų, psichologės, soc. pedagogių, spec. pedagogo, mokytojo padėjėjo darbo priežiūra;
 • klasių komplektavimas;
 •  moksleivių apskaita ir judėjimas, moksleivių asmens bylos, statistinės ataskaitos, mokinių registras;
 • vaiko gerovės komisijos darbo koordinavimas;
 • moksleivių mokslo tęstinumas;
 • mokymosi pasiekimų, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimas ir apskaita;
 • pažangumo ir lankomumo ataskaitos;
 • prevencinis darbas;
 • mokinių krūvių optimizavimas;
 • elektroninio dienyno pildymo priežiūra ir ataskaitų parengimas;
 • projektinė veikla.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tiesiogiai atsako už savo vadybinių funkcijų vykdymą.

Direktoriaus pavaduotoja  papildomajam darbui Romualda Galinauskienė,

tel. 60235, el. p. romualdag@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja yra tiesiogiai pavaldi mokyklos direktoriui, vykdo jo įsakymus ir nurodymus. Gali pavaduoti direktorių jo nebuvimo mokykloje metu.

Tikslas – telkti mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, inicijuoti ilgalaikių ir trumpalaikių veiklos programų rengimą, organizuoti jų vykdymą

Direktoriaus pavaduotojos  papildomajam ugdymui  Romualdos Galinauskienės  pagrindinės funkcijos yra:

 • klasių vadovų darbo priežiūra;
 • užsienio kalbų, neformaliojo ugdymo mokytojų darbo priežiūra;
 • neformaliojo ugdymo, klasių valandėlių ir mokytojų budėjimo mokykloje tvarkaraščių sudarymas;
 • tvarkaraščių sudarymas;
 • socialinės ir kultūrinės-pažintinės veiklos koordinavimas;
 • mokyklos veiklos įsivertinimo koordinavimas;
 • mokyklos renginių organizavimas;
 • projektinė veikla.

Direktoriaus pavaduotoja papildomajam ugdymui tiesiogiai atsako už savo vadybinių funkcijų vykdymą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Birutė Gailienė

Tikslas – racionalus materialinių išteklių valdymas (MK ir savivaldybės lėšos).

 Direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams Birutės Gailienės pagrindinės funkcijos yra:

 • mokyklos materialinių ir informacinių išteklių valdymas, patalpų paruošimas darbui;
 • aptarnaujančio personalo darbo organizavimas;
 •  aptarnaujančio personalo darbuotojų tarifikacija, darbo apskaitos žiniaraščiai, pavadavimai;
 • mokyklos patalpų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga;
 • mokyklos higiena bei darbų sauga;
 • aptarnaujančio personalo budėjimo grafiko sudarymas ir jo pateikimas tvirtinti direktoriui.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams tiesiogiai atsako už savo vadybinių funkcijų vykdymą.