Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Komanda

Ugdymo karjerai komanda:

Pirmininkas Janina Pronskienė Skaityklos vedėja  Skaitykla (123 kabinetas) skaitykla@dziugogimnazija.lt
Nariai Jolanta Viršilienė Matematikos mokytoja 214 kabinetas
Isidora Stonienė Psichologė, psichologijos mokytoja 204 kabinetas
Asta Lapinskienė Socialinė pedagogė 105 kabinetas, 8 444 51737
Remigijus Viršilas Technologijų mokytojas 107 kabinetas
Danutė Vaitikaitienė Technologijų mokytoja 103 kabinetas
Asta Ruikienė Lietuvių kalbos mokytoja 318 kabinetas

Direktoriaus pavaduotoja Janina Šalkauskytė konsultuoja II  –  IV klasių mokinius dėl individualių ugdymo planų sudarymo.

Gimnazijos psichologas (204 kab.) supažindina su pagrindiniais kriterijais stojant į universitetus, kolegijas, renkantis  tam tikras  studijų krytis ar krypčių grupes mokinius ir jų tėvus, teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams /tėvams/ mokytojams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su akademine bendruomene, darbdaviais ir t.t.

Mokytojai (dalykininkai) teikia informaciją apie savo dalyko studijų krypties specialybes, supažindina su programos reikalavimais, egzaminais, integruoja ugdymo karjerai temas.

Klasių auklėtojai organizuoja profesinio informavimo renginius: susitikimus, mokymus, išvykas ir ekskursijas į gamybos įmones, aukštųjų mokyklų Atvirųjų durų dienas, parodas bei muges; bendradarbiauja su ugdymo karjerai komandos nariais; informuoja ir konsultuoja auklėtinius renkantis mokymosi kryptis, studijas, profesiją.
Informacija ir literatūra kaupiama  skaitykloje, skelbiama mokyklos informacijos lentoje prie valgyklos.